Privacybeleid Museum Slager

Museum Slager, gevestigd aan Choorstraat 16, 5211 KZ ‘s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Museum Slager verwerkt bepaalde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van zekere diensten en/of omdat deze gegevens door de gebruiker zelf aan ons zijn verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en voor welk doel:

Voor onze nieuwsbrief

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam, indien deze worden opgegeven

Voor het reserveren van een bezoek aan ons museum via deze website

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Datum en tijd start bezoek
 • Aantal personen per categorie
 • Gekozen opties
 • Eventuele opmerkingen

Voor de verkoop van producten

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Adres, Postcode en Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Bestelde product(en)
 • Bestel- en leverdatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht u er van overtuigd zijn dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@museumslager.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Museum Slager neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Museum Slager) tussen zit. Museum Slager gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office, WordPress met diverse plugins en het betaalsysteem Mollie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Museum Slager bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zo lang u gebruik maakt van een van onze diensten, worden uw gegevens bewaard. Na afloop worden uw gegevens verwijderd na een bepaalde bewaartermijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Voor de nieuwsbrief: Bewaartermijn: 1 jaar > Reden: Het verzamelen van statistisch materiaal;

Voor het reserveren van bezoektijd: Bewaartermijn: 1 maand > Reden: administratieve afhandeling van deze bezoeken;

Voor de verkoop van producten: Bewaartermijn: 2 jaar > Reden: verlenen van garantie

Delen van persoonsgegevens met derden

Museum Slager verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Museum Slager gebruikt alleen noodzakelijke cookies of vergelijkbare technieken. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed en veilig te laten functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Museum Slager en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@museumslager.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Museum Slager wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Museum Slager neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@museumslager.com. Museum Slager heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Beveiligde computers middels een wachtwoord.
 • We maken voor onze gegevensopslag en -verwerking uitsluitend gebruik van gecertificeerde bedrijven.