Voorwaarden
Per tijdslot van 1 uur kunnen maximaal 14 personen worden toegelaten tot het museum. Personen die het museum willen bezoeken zonder hun aankomsttijd te hebben gereserveerd, kunnen alleen worden toegelaten indien het maximum aantal bezoekers nog niet is bereikt. Bezoekers die hun aankomsttijd hebben gereserveerd, worden geacht ook daadwerkelijk op dat tijdstip het museum te bezoeken.

Privacy
Museum Slager doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Museum Slager verwerkt ten behoeve van de registratie van uw bezoektijd aan het museum.

Hiertoe leggen wij de volgende gegevens van elke aanvrager vast:

  • Volledige naam
  • E-mailadres
  • Gereserveerde tijdslot
  • Aantal personen per categorie
  • Eventueel aanvullende gekozen opties

Deze gegevens worden beheerd door het secretariaat van het museum. Ze zijn alleen in te zien door medewerkers van het museum en door vrijwilligers die belast zijn met de toegangscontrole van het museum. Deze gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit verplicht is op grond van overheidsmaatregelen.

Bewaartermijn
Het museum bewaart uw bezoekgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige inzage of verwerking.